Accountancy

Accountant voor middelgrote en kleine bedrijven

Bij Steens & Partners werken wij voor middelgrote en kleine bedrijven uit handel en industrie, semi-overheids- en particuliere instellingen, verenigingen, stichtingen en voor vrije beroepsoefenaars.

Onder accountancy vallen onder meer de volgende diensten:

  • Controleren, beoordelen en samenstellen van jaarrekeningen
  • Ondersteuning van buitenlandse bedrijven die zich in Nederland willen vestigen
  • Het verstrekken van bedrijfseconomische adviezen
  • Begeleiding van startende ondernemers

Basisprincipes gedragscode

Professionaliteit

Wij verlenen diensten waarvan we expertise in huis hebben. Per klant kijken wij welke medewerker het beste de cliënt van dienst kan zijn. Hierbij wordt gelet op vakbekwaamheid, opleiding en ervaring. Wij houden ons niet uitsluitend aan de basisbeginselen voor de vaktechnische kwaliteit in formele zin, maar dat ook de strekking en bedoelingen ervan uit ons gedrag blijkt. Dit geldt zowel voor de private als de adviesfunctie. Tevens dienen wij als accountants ons te gedragen naar de voorbeeldfunctie die wij als accountant hebben. Kortom, een professioneel kritische instelling en beschouwing.

Integriteit

Bij het aangaan en onderhouden van relaties zijn wij integer en onthouden we ons van alles wat schadelijk is voor de reputatie van onze organisatie. We zijn integer in de relatie met cliënten, collega's en andere externe partijen. Wij doen geen beloftes die we niet na kunnen komen. Wij vinden “ik sta voor wat ik doe” een bruikbare omschrijving en handelen daar naar. Die houding wordt ook van onze medewerkers verwacht, zowel tegenover cliënten als richting collega’s en vennoten.

Objectiviteit

Wij beperken ons tot de feiten en laten ons niet beïnvloeden door eigen gevoelens of vooroordelen, belangentegenstelling of ongepaste beïnvloeding door derden. Met andere woorden: we zijn niet subjectief.

Vakbekwaamheid en zorgvuldigheid

Deze instructie ziet op de vaardigheid om adequate professionele diensten te verlenen op basis van kennis en door te handelen in overeenstemming met vaktechnische en overige beroepsvoorschriften. Het gaat dan naast een zeker kennisniveau ook om vakmanschap (professional judgement). Delegatie, uitvoering van werkzaamheden en dossiervorming zijn eveneens van belang.

Dit noemen wij de deugdelijke grondslag. Ons kennisniveau wordt niet alleen op peil gebracht en gehouden door te voldoen aan Permanente Educatieverplichtingen. Wij houden relevante vakliteratuur bij en blijven op de hoogte van brancheontwikkelingen. In ons maandelijkse kantooroverleg komen relevante vaktechnische onderwerpen aan de orde.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie over opdrachten en cliënten moet geheim worden gehouden. Deze bepaling is essentieel voor het verkrijgen en behouden van het vertrouwen.

Iedereen binnen het accountantskantoor is gehouden aan deze beroepseis en om die reden is in de arbeidsovereenkomst een geheimhoudingsclausule opgenomen. Op de geheimhoudingsbepalingen zijn in de regelgeving enkele uitzonderingen opgenomen, bijvoorbeeld bij fraude en rechtszaken. Die uitzonderingen zullen binnen onze accountantsorganisatie uitsluitend door of met toestemming van de leiding van het kantoor worden toegepast.