Heb je een kantoor aan huis? Heerlijk! Werken aan huis lijkt ideaal, maar hoeft helaas niet altijd fiscaal aantrekkelijk te zijn. Er gelden behoorlijk wat regels, zo is er bijvoorbeeld een verschil in de behandeling van een kwalificerende en een niet kwalificerende werkruimte.

 

Voor ondernemers met een eenmanszaak, vof of een maatschap gelden er ook weer andere regels dan een ondernemer met een bv. En hoe zit het eigenlijk met de btw? Hieronder lees je alles wat je wilt weten.

Kwalificerende werkruimte

Het is van belang om vast te stellen of er sprake is van een fiscaal kwalificerende ruimte. Hiervoor moet de werkruimte in je huis voldoen aan het zelfstandigheids- en het inkomenscriterium.

Zelfstandigheidscriterium

Je werkruimte voldoet aan het zelfstandigheidscriterium als deze een duidelijk te herkennen zelfstandigheid heeft. De werkruimte moet in iedre geval over een eigen ingang en over eigen sanitair beschikken. Eigenlijk komt het erop neer dat de werkruimte dus ook aan een derde verhuurd zou kunnen worden.

Let op: een werkplek in een woon-, slaap- of zolderkamer wordt in iedre geval niet als kwalificerende werkriumte aangemerkt. Een tot kantoor verbouwde garage met eigen ingang en sanitair kan dat wel zijn.

Inkomensciterium

Je werkruimte voldoet aan het inkomenscriterium als je inkomen voor een groot gedeelte in of vanuit deze ruimte verdient. Wanneer dit je enige werkruimte is dan moet je je inkomen voor tenminste 30% in de ruimte en voor ten minste 70% in of vanuit de ruimte verdienen. Wanneer je nog een andere werkruimte hebt, dan moet je je inkomen voor tenminste 70% in de ruimte verdienen.

Ondernemers met een  eenmanszaak, vof of maatschap.

Omdat de werkruimte eigendom is van de eigenaar (natuurlijk persoon) en niet van de eenmanszaak, vof of maatschap, is het voor het bepalen van de fiscale winst noodzakelijk om onderscheid te maken tussen zaken die wel en zaken die niet voor de onderneming worden gebruikt. Dit noemen we vermogensetikettering.

Let op! De werkruimte kan worden aangemerkt als ondernemingsvermogen als deze juridisch of bouwkundig splitsbaar is van de woning. Indien dit niet het geval is, kun je er voor kiezen om de gehele woning (inclusief de werkruimte) als ondernemingsvermogen aan te merken als ten tijde van verwerving van de woning ten minste 10% van de woning bestemd was om te worden gebruikt ten behoeve van de onderneming. In alle andere gevallen vormt de werkruimte privévermogen. De fiscale behandeling van uw werkruimte is afhankelijk van de wijze waarop deze geëtiketteerd is: als privévermogen of als ondernemingsvermogen.

Ook als minder dan 10% van de woning in het kader van de onderneming wordt gebruikt kun je deze onder bepaalde omstandigheden alsnog aanmerken als ondernemingsvermogen. Bijvoorbeeld omdat er bij de aankoop sprake was van een koppelaankoop van het bedrijf en de woning, er vanuit de woning toezicht mogelijk is op het bedrijf of als er bijvoorbeeld een gemeenschappelijke toegangsweg is.

Woning is privévermogen

Op deze werkruimte is gewoon de eigenwoningregeling van toepassing.

Op een kwalificerende werkruimte is de eigenwoningregeling niet van toepassing. Dit betekent dat u voor de bepaling van het eigenwoningforfait de werkruimte niet meetelt: de waarde van de werkruimte en het deel van de (hypothecaire) geldlening dat daarbij hoort, moeten worden aangeven als bezitting en schuld in box 3. De kosten van de werkruimte mag je van je winst aftrekken. Deze aftrekpost is echter gemaximeerd op het voordeel dat je ten aanzien van de werkruimte in box 3 moet aangeven. Daarnaast mag je ook de kosten die normaal gesproken voor rekening van een huurder (de huurderslasten) zouden komen, in aftrek brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld energiekosten, kosten van de inboedelverzekering en kosten van klein onderhoud.

Woning is ondernemingsvermogen

Indien de werkruimte als ondernemingsvermogen is geëtiketteerd, dan kun je de kosten aftrekken van je winst. De werkruimte valt dan niet onder de eigenwoningregeling, maar wordt belast als onderdeel van uw winst uit onderneming. Dit betekent dat u voor de bepaling van het eigenwoningforfait de werkruimte niet meetelt en dat bijvoorbeeld een eventuele boekwinst bij verkoop belast is.

Indien u de gehele woning (inclusief de werkruimte) als ondernemingsvermogen heeft geëtiketteerd, dan kunt u alle kosten (met uitzondering van huurderslasten met betrekking tot het woondeel) aftrekken van uw winst. .

Werkruimte in huurwoning

Als er sprake is van een werkruimte in een huurwoning, kun je een evenredig deel van de huur en de huurderslasten in aftrek brengen als sprake is van een kwalificerende werkruimte.

Let op! Het aanmerken van het huurrecht als ondernemingsvermogen doe je in de eerste aangifte waarbij dit speelt. Dit betekent dat je dit doet in het jaar waarin de huur begint of in het jaar waarin je de onderneming start. Staat de aangifte inkomstenbelasting over dat jaar nog niet definitief vast, dan kun je nog gebruik maken van deze aftrekpost, ook met terugwerkende kracht. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft al aangegeven dat in gevallen waarin de aangifte wel al definitief vaststaat, het niet meer mogelijk is alsnog als ondernemingsvermogen te etiketteren. Je kunt dan geen gebruik meer maken van de aftrekpost in 2016 en eerdere jaren. Onder bijzondere omstandigheden kan dit anders zijn. Overleg hierover met onze adviseurs.

Door een wetswijziging is het met ingang van 1 januari 2017 niet meer mogelijk om aftrek te krijgen voor een niet-kwalificerende werkruimte als je het huurrecht als ondernemingsvermogen etiketteert. Dit geldt ook voor bestaande gevallen die al vóór 1 januari 2017 het huurrecht als ondernemingsvermogen hebben geëtiketteerd. Is sprake van een kwalificerende werkruimte, dan blijft ook vanaf 2017 aftrek mogelijk.

Ondernemers met een bv

Onderneemt je vanuit een bv? Dan geldt ook het onderscheid tussen een kwalificerende en een niet-kwalificerende werkruimte.

De werkruimte valt voor jou, als dga, in box I (de TBS-regeling). Dit betekent dat de vergoeding op zakelijke gronden moet worden vastgesteld. De vergoeding is voor de bv aftrekbaar van de winst en vormt voor de dga, na aftrek van alle aan de werkruimte toe te rekenen kosten, inkomen in box 1. Op dit belaste inkomen mag je nog wel de terbeschikkingstellingsvrijstelling van 12% in aftrek brengen.

Op een kwalificerende werkruimte is de eigenwoningregeling niet van toepassing. Dit betekent dat je voor de bepaling van het eigenwoningforfait de werkruimte niet meetelt: de waarde van de werkruimte en het deel van de (hypothecaire) geldlening dat daarbij hoort, moeten worden aangeven op de balans van uw werkzaamheid in box 1. je hebt ook geen last van de aftrekbeperkingen met betrekking tot de hypotheekrente, zoals de maximering van de aftrek tot een tarief van 49,5% (2018).

Een niet-kwalificerende werkruimte valt onder de eigenwoningregeling: het eigenwoningforfait wordt berekend over de woning inclusief de werkruimte. Een eventuele vergoeding voor de werkruimte wordt voor de dga behandeld als loon. Het is echter mogelijk om de vergoeding als eindheffingsbestanddeel aan te wijzen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. De bv betaalt dan geen belasting zolang het totaal van alle in de vrije ruimte aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet hoger is dan 1,2% van het totale fiscale loon in de bv. Wordt deze vrije ruimte van 1,2% overschreden, dan betaalt jouw bv 80% eindheffing over de overschrijding. De loonkosten zijn voor de bv aftrekbaar van de winst.

Btw en ondernemers met een eenmanszaak, vof of maatschap

Het verschil tussen een kwalificerende en niet-kwalificerende werkruimte is voor de btw niet van belang. Voor de btw is van belang of de zaken zijn gebruikt ten behoeve van de onderneming en of je hiermee btw-belaste omzet behaalt. Als dat het geval is, kun je deze zaken voor de btw zakelijk etiketteren en de voorbelasting met betrekking tot het zakelijke gebruik in aftrek brengen. Je kunt hierbij denken aan btw op energie, onderhoud en inrichting.

 

Wil je graag weten wat dit allemaal voor jou betekent? Neem dan contact op met Steens & Partners via 010 - 456 46 77 of vul hier het contactformulier in, dan nemen wij contact met je op.
Volgend artikel >
Is een postadres genoeg voor aftrek btw?

< Vorig artikel
Kan ik mijn auto naar privé halen?